วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 3 (19 พ.ย.56)

เนื่องจากสัปดาห์นี้ อาจารย์ติดราชการ สัมมนาการจัดทำแผน QA ของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเข้าสอน น.ศ. ในเวลาปกติได้ และเพื่อไม่ต้องหาชั่วโมงในการชดเชยเวลาเรียนของ น.ศ. ให้ น.ศ. ปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

๑. เอกสารชิ้นงาน  (คำสั่งกิจกรรม)
๒. โจทย์งานแต่ละกลุ่ม
๓. Link สำหรับส่งชิ้นงานกลุ่ม >> ส่งงาน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 1 (5 พ.ย.56)

- ให้น.ศ.ทำการสมัครเรียนในรายวิชา Entrepreneurship for New Venture Creation ในระบบ E-learning
- น.ศ.จำเป็นต้องมี Accout Email ของ Gmail เพื่อใช้ในการส่งงานและการร่วมกิจกรรมออนไลน์ในแต่ละสัปดาห์

คำถามประจำสัปดาห์
- ในมุมมองของนักศึกษา "ธุรกิจ" หมายถึงสิ่งใด อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ให้เหตุผล
- ธุรกิจในฝันของนักศึกษาคือธุรกิจใด เพราะเหตุใดถึงอยากสร้างธุรกิจดังกล่าว

การส่งงาน
- ให้น.ศ.นำเสนองานในชั้นเรียนในลักษณะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน (วันที่ 12/11/56)

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนะนำรายวิชา

ยินดีต้อนรับ น.ศ. เข้าสู่ weblog รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจรายใหม่
ดำเนินการบรรยายโดย อ.นพดล สายคติกรณ์ 
noppadol_kkw@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/610228325686478/