วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 1 (5 พ.ย.56)

- ให้น.ศ.ทำการสมัครเรียนในรายวิชา Entrepreneurship for New Venture Creation ในระบบ E-learning
- น.ศ.จำเป็นต้องมี Accout Email ของ Gmail เพื่อใช้ในการส่งงานและการร่วมกิจกรรมออนไลน์ในแต่ละสัปดาห์

คำถามประจำสัปดาห์
- ในมุมมองของนักศึกษา "ธุรกิจ" หมายถึงสิ่งใด อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ให้เหตุผล
- ธุรกิจในฝันของนักศึกษาคือธุรกิจใด เพราะเหตุใดถึงอยากสร้างธุรกิจดังกล่าว

การส่งงาน
- ให้น.ศ.นำเสนองานในชั้นเรียนในลักษณะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน (วันที่ 12/11/56)

ไม่มีความคิดเห็น: