กิจกรรมประจำสัปดาห์


สัปดาห์ที่      เนื้อหาการสอน

1
แนะนารายวิชา ชี้แจง/ข้อตกลงต่างๆของวิชานี้ เช่น การประเมินผล การมอบหมายงาน/การบ้าน ฯลฯ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ และ การประกอบการ
2
บทที่ 2 รูปแบบการเป็นผู้ประกอบการ / คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ
3
บทที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการ
4 - 5
บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ/ ธุรกิจ
6
บทที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจ
7
สอบกลางภาคเรียน
8 - 9
บทที่ 6 การทำธุรกิจออนไลน์ ด้วยหลักการ SEM : Search Engine Marketing
10 - 11
กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ 
(บูรณาการโครงงานระดับปริญญาตรี)
12 - 13
บทที่ 7 แผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
14
บทที่ 8 แผนการตลาด
15
บทที่ 9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
16
นำเสนอแผนธุรกิจ
17
สอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: