ชิ้นงาน รายวิชา BUA4305

ชิ้นงานรายวิชา BUA4305 รายสัปดาห์

  • สัปดาห์ที่ 1  แนะนำรายวิชา / เนื้อหาบทเรียน
  • สัปดาห์ที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุุรกิจ
  • สัปดาห์ที่ 8  กรณีศึกษา : การจัดการธุรกิจครอบครัว >> ชิ้นงาน
  • สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาคเรียน ในระบบ E-learning

ไม่มีความคิดเห็น: