เกี่ยวกับรายวิชาCourse Outline
1. รหัสและชื่อรายวิชา         
     BUA 4305   การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่  (Entrepreneurship for New Venture Creation)
2. จำนวนหน่วยกิต           
    3(2-3-5)
3. อาจารย์ผู้สอน                
    อาจารย์นพดล   สายคติกรณ์             โทร. 084-6373553       E-mail : noppadol_kkw@hotmail.com
4. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน     
     ภาคการศึกษาที่ 1                  ปีการศึกษา 2556         กลุ่มเรียน WBITS14-53/1R   (น.ศ.ชั้นปีที่ 4)
5. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของผู้ประกอบการ การจัดทำแผนธุรกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน โดยศึกษาค้นคว้าและนำเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อเตรียมคามพร้อมในการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ
6. การประเมินผลการเรียน 
            คะแนน  รายงาน / ชิ้นงานกลุ่ม                                             20         คะแนน
            คะแนน  Project                                                               10         คะแนน
            คะแนน  การร่วมกิจกรรมชั้นเรียน / online assignment              20         คะแนน
            คะแนน  สอบกลางภาคเรียน                                                 25         คะแนน
คะแนน  สอบปลายภาคเรียน                                                25         คะแนน
7. การประเมินผลการเรียน
A
80-100
B+
75-79
B
70-74
C+
65-69
C
60-64
D+
55-59
D
50-54
F
0-49
8. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.1      มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2      มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ
1.3      เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.4      เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2      สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1      สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2      สามารถสืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3      สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4.1      สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.2      สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.3      มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.4      สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.5      มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.1      สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.2      สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น: